Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Компанiєць Петро Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20205000
4. Місцезнаходження
52420ДніпропетровськаСолонянськийСелище НезабудинеПривокзальна, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
+380504198515б/н
6. Електронна поштова адреса
a2000hpp@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці http//20205000.smida.gov.ua в мережі Інтернет 24.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)