Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Зміст


1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності -
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб -
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря -
5. Інформація про рейтингове агентство -
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди -
11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент -
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента -
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
4) інформація про похідні цінні папери -
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
13. Опис бізнесу -
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції -
5) інформація про собівартість реалізованої продукції -
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів -
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду -
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
23. Основні відомості про ФОН -
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
27. Правила ФОН -
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) -
29. Текст аудиторського висновку (звіту) -
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) -
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) -
33. Примітки 1.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види лiяльностi не надається тому, що емiтент не одержував лiцензiй (дозволiв) нi на якi види дiяльностi. 2.Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб не надаються тому, що емiтент не приймав участi в створенi юридичних осiб. 3.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що корпоративний секретар не обирався (не призначався). 4.Iнформацiя про рейтингове агенство не надається тому, що приватне акцiонерне товариство дану iнформацiю не вiдкриває. 5.Iнформацiя про девiденди не надається тому, що девiденди не нараховувальсь i не сплачувались. 6.Iнформацiю про осiб, послугами яких, користується емiтент приватне акцiонерне товариство не надає. 7.Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуск облiгацiй. 8.Iнформацiя про iншi цiннi папери вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуск iнших цiнних паперiв. 9.Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня тому, що емiтент не проводив випуск похiдних цiнних паперiв. 10.Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня тому, цо викуп власних акцiй не здiйснювався. 11. Опис бiзнесу приватне акцiонерне товариство не надає. 12.Iнформацiя про обсяги виробни цтва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня тому, що дiяльнiсть емiтента не є виробництвом та реалiзацiєю будь-якої продукцiї. 13.Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня тому, що реалiзацiї продукцiї емiтент не здiйснював. 14.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня тому, що забезпечення випуску боргових цiнн их паперiв емiтент не здiйснював. 15.Вiдомостi щодо особливої информацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду вiдсутнi,тому що особливої iнформацї не було, iпотечнi цiннi папери не випускались. 16.Текст аудиторского висновку вiдсутнiй тому, що приватне акцiонерне товариство текст не надає. 17.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня тому, що випуск iпоткчних облiгацiй емiтент не здiйснював. 18.Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття т а його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня тому, що iпотечнi цiннi папери емiтентом не випускались. 19.Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду вiдсутня тому, що iпотечнi цiннi папери емiтентом не випускалися. 20.Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня тому, що iпотечнi цiннi папери емiтентом не випускались. 21.Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпоточних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi тому, що iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались. 22.Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття, за станом на кiнець звiтного року вiдсутнi тому, що емiтент не має таких пiдстав. 23.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв зп кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до складу iпотечного покриття вiдсутня, тому що емiтент не має нiяких кредитних договорiв (договорiв позики) i не має нiякої заборгованостi. 24.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня тому, що емiтент випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. 25.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних сертифiкатiв вiдсутня тому, що емiтент випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. 26.Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi тому, що емiтентом ФОН не створювався. 27.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня тому, що емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. 28.Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня тому, що емiтентом ФОН не створювався. 29.Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй тому, що емiтент ФОН не створював. 30.Правила ФОН вiдсутнi тому, що емiтент ФОН не створював. 31. Аудиторський висновок вiдсутнiй, так як приватнi акцiонернi товариства не входять в Перелiк субєктiв, на яких покладається обовязковiсть проведення аудиту фiнансової звiтностi. 32.Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". 33.Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( у разi емiсмii цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частити об'єкта) житлового будiвництва) вiдсутнiй тому, що ємiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй i не має зобов'язань за цiльовими облiгацiями.