Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО № 528868
3. Дата проведення державної реєстрації
25.08.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
384140
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
31
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10.61Виробництво ьпродукцiї борошномельно-крупяної промисловостi
46.21Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин.
10. Органи управління підприємства
Приватне акцiонерне товариство не заповнює.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" Фiлiя Днiпропетровське обласне управлiння акцiонерного товариства "Ощадбанк"
2) МФО банку
305482
3) поточний рахунок
2600300030957
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н