Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiєць Петро Павлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1947
5)Освіта** Середня-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Незабудинське ХПП" голова правлiння.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом емiтента. Посадова особа емiтента керує поточними справами товариства i виконує рiшення вищого органу товариства. Отримує винагороду у виглядi щомiсячної заробiтної плати згiдно штатному розпису. У натуральнiй формi винагороди не отримує. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Працював на Незабудинському хлiбоприймальному пiдприємствi на посадi головного iнженера 20 рокiв. Директором цього ж пiдприємства - 8 рокiв.Пiсля перетворення Регiональним фондом державного майна України в Днiпропетровськiй областi у 1998 роцi з державного Незабудинського хлiбоприймального пiдприємства на вiдкрите акцiонерне товариство "Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство" був призначений головою правлiння ВАТ "Незабудинське ХПП".Загальними зборами товариства обирався головою правлiння. У вереснi 2010 року загальними зборами товариства було прийняте рiшення про перетворення акцiонерного товариства з вiдкритого на приватне акцiонерне товариство "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП" та прийнято новий Статут, яким затверджено посаду керiвника - директор. Цими ж зборами був призначений на посаду директора ПРАТ "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП"( Протокол загальних зборiв №2/2010 вiд 10.09.2010р.) Загальний стаж керiвної роботи 43 роки. 27 квiтня 2015 року Загальними зборами був обраний директором на слiдуючий термiн 5 рокiв (до 26 квiтня 2020року). (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №1/2015 вiд 27.04.2015р.) Змiн у посадовому складi за звiтний перiод не було.

1)Посада* Ревiзор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скаленко Лiдiя Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** Середня-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство. Економiст.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 5 рокiв
9)Опис Посадова особа проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства та виконує рiшення вищого органу товариства. Винагород нi в якiй формi тне отримувала. Змiн у персональному складi не вiдбувалося. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. загальний стаж керiвної роботи -17 рокiв.Займала посаду голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Незабудинське ХПП" 11 рокiв. рокiв працює ревiзором товариства. На посаду ревiзора обрана загальними зборами (Протокол № 1/2015 вiд 27 квiтня 2015р.). Перебуває на пенсiї по iнвалiдностi 3 групи захворювання.Працездатна.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкiндель Вiктор Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ фiрма "Авiас-2000" Директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язи визначенi Статутом емiтента. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагороди нi в якiй формi не отримує. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi не було.Стаж керiвної роботи 18 рокiв.На розкриття iншої iнформацiї згоди не потрiбно.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кущ Олексiй Єгорович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1957
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом емiтента. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагороди нi в якiй формi не отримує. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi не було. Стаж керiвної роботи- 18 рокiв.На розкриття iншої iнформацiї згоди не надано.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкуренко Наталiя Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1954
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ фiрма "Авiас-2000". Головний бухгалтер.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагороди нi в якiй формi не отримувала. Змiн у персональному складi не вiдбувалося.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовiзлочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 18 рокiв. Працювала головним бухгалтером ТОВ фiрми "Авiас-2000". м. Днiпропетровськ, Аеропорт,42.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Вiктор Григорович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** Середня-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 7
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Незабудинське ХПП. Електромонтер.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагород нi в якiй формi не отримує. Змiн у персональному складi не вiдбувалося. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв. Займає посаду iнженера енергетика протягом останнiх пяти рокiв. Працює в ПРАТ "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП" за сумiсництвом. Основне мiсце роботи ТОВ "МРIЯ-СЕРВIС" ,за адресою : Днiпропетровська обл.,Солонянський район, с. Новомарївка.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiєць Олександр Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1978
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Зам.директора комплексу Незабудинське ХПП СТОВ "АГРОС"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2015, 5 рокiв
9)Опис Положення та обов'язки визначенi Статутом товариства. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагороду нi в якiй формi не отримував. Змiн у персональному складi не вiдбувалося. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 7 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду зам.директора комплексу Незабудинське ХПП СТОВ "АГРОС".

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.