Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
09.11.2010 172/04/1/10 Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000100010 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1536560 384140 100
Опис Емiтент торгiвлю цiнними паперами на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснював. Емiтент не брав участi у лiстингу/делiстингу цiнни х паперiв на фондових бiржах, додаткової емiсiї не проводив.