Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів** 93.28
Опис На розгляд загальнх зборiв товариства були винесенi такi питання: 1.Звiт директора ПРАТ «Незабудинське ХПП» про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. 2.Звiт та висновки ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 рiк. 3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк . 4.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 21 квiтня 2017 року: 1.Звiт директора ПРАТ «Незабудинське ХПП» про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Прийнято рiшення: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 р. Рiшення прийнято 100% кiлькiстю голосуючих акцiй, зареєстрованих для участi у загальних зборах. 2.Звiт та висновки ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2016 рiк. Прийнято рiшення:Затвердити звiт та висновки ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарскої дiяльностi товариства за 2016 рiк. Рiшення прийнято 100% кiлькiстю голосуючих акцiй, зареєстрованих для участi у загальних зборах. 3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк . Прийнято рiшення:Рiчний звiт товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсь-затвердити.Рiшення прийнято 100% кiлькiстю голосуючих акцiй, зареєстрованих для участi у загальних зборах. 4.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства. Прийнято рiшення:Дивiденди не нараховувати.Рiшення прийнято 100% кiлькiстю голосуючих акцiй, зареєстрованих для участi у загальних зборах.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.