Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 392.3 1050.7 0 0 392.3 1050.7
будівлі та споруди 355.8 339.1 0 0 355.8 339.1
машини та обладнання 35.6 710.9 0 0 35.6 710.9
транспортні засоби 0.9 0.7 0 0 0.9 0.7
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 392.3 1050.7 0 0 0 0
Опис Основнi засоби 3 групи- будiвлi використовуються у господарськiй дiяльностi товариства. Фактичний термiн їх використання понад 50 рокiв. Споруди - використовуються у задовiльних умовах.Фактичний термiн їх використання понад 40 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв 3-ї групи - будiвлi та споруди- 2917.4 тис.грн. сума зносу - 2578,3 тис.грн. Ступiнь зносу -88,4% Ступiнь їх використання становить 78,0%. Умови користування задовiльнi. Поточний ремонт проводиться за кошти пiдприємства. Основнi засоби 4 групи машини та обладнання- термiн їх користування фактично складає понад 20 рокiв. Первiсна вартiсть їх складає 1443,9 тис.грн., сума зносу- 733,0тис.грн. Ступiнь зносу-50,8%. Ступiнь використання-78,0%. Умови користування задовiльнi. Технiчне обслуговування проводиться в межах графiка. В межсизонний перiод проводиться поточний ремонт за коштип пiдприємства. Основнi засоби 5 групи- транспортнi засоби -первiсна вартiсть -169,8 тис.грн. сума зносу- 168,1 тис.грн. Ступень зносу-99,6%. Ступень користування 22%. Умови користування автотранспортом задовiльнi. Технiчне обслуговування проводиться за потреби.