Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -163.1 543.6
Статутний капітал (тис. грн.) 384.1 384.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 384.1 384.1
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.) та П(С)БУ 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України 31.03.1999р.№87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення майбутнiх витрат - Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства розрахована вiдповiдно до законодавства. Статутний капiтал по мiнiмальностi вiдповiдає вимогам законодавства.