Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» за ЄДРПОУ 20205000
Територія 1225084502 за КОАТУУ 1225084502
Організаційно-правова форма господарювання 120 за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності 52.10 за КВЕД 52.10
Середня кількість працівників, осіб 31
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 52420, Днiпропетровська обл. Солонянський р-н, селище Незабудине вул.Привокзальна, 1. (05669)94492


1. Баланс на 31.12.2017 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 392.3 1050.7
- первісна вартість 1011 3710.1 4536
- знос 1012 ( -3317.8 ) ( -3485.3 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 392.3 1050.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 15.9 96.5
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 219 339.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.3 5.1
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4.6 19.2
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 239.8 460.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 632.1 1510.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 384.1 384.1
Додатковий капітал 1410 543.6 543.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -379.6 -1090.8
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 548.1 -163.1
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 0.6 8.6
розрахунками з бюджетом 1620 80.2 64.5
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
- зі страхування 1625 0 16.9
- з оплати праці 1630 3.2 85.5
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 1498.5
Усього за розділом IІІ 1695 84 1674
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 632.1 1510.9

Звіт про фінансові результати за 2017 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1718.9 526.9
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1718.9 526.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -2237 ) ( -190 )
Інші операційні витрати 2180 ( -193.1 ) ( -335.7 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( -2430.1 ) ( -525.7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -711.2 ) ( 1.2 )
Податок на прибуток 2300 ( 0 ) ( 0.2 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -711.2 1


Примітки до балансу Баланс складено згiдно П(С)БУ 25 "Фiнансова звiтнiсть суб'єкта малого пiдприємництва.
Примітки до звіту про фінансові результати Фiнансовий звiт складено згiдно П(С)БО 25 "Фiнансова звiтнiсть суб'єкта малого пiдприємництва"
Керівник Компанiєць П.П.
Головний бухгалтер Догонова Т.А.