Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АОО №526868
3. Дата проведення державної реєстрації
25.08.1998
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
384140
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
10.61Виробництво продуктiв борошномельно-крупяної промисловостi.
46.21Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин.
10. Органи управління підприємства
Приватне акцiонерне товариство не заповнює.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощпдний банк України" . Фiлiя Днiпропетровське обласне управлiння акцiонерного товариства "Ощадбанк"
2) МФО банку
305842
3) поточний рахунок
2600300030957
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н