Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кущ Олексiй Єгорович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ571392 30.05.1997 Бабушкiнським РВДМУ УРВС України в Днiпропетровськiй областi.
4)Рік народження** 1957
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2010, 5 рокув
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом емiтента.З метою захисту iнтересiцв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагороди нi в якiй формi не отримує. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi не було. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. На розкриття iншої iнформацiї згоди не надано.

1)Посада член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкуренко Наталiя Миколаївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ813137 09.09.1997 Бабушкiнським РВДМУ УРВС України в Днiпропетровськiй областi
4)Рік народження** 1954
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ фiрма "Авiас-20002. Головний бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.08.2010, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органутовариства. Винагороди нi в якiй формi не отримувала. Змiн у персональному складi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 15 рокiв. Працює головним бухгалтером фiрми "Авiас-2000". м. Днiпропетровськ, Аєропорт,42.

1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiєць Петро Павлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК556077 14.05.1999 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
4)Рік народження** 1947
5)Освіта** середня-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Незабудинське ХПП" Голова правлiння.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.09.2010, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом емiтента.Посадова особа емiтента керує поточними справами товариства i виконує рiнення вищого органу товариства. Отримує винагороду у виглядi щомiсячної заробiтної плати згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi винагороду не отримує. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Працював головним iнженером на Незабудинському хлiбоприймальному пiдприемствi 20 рокiв. Директорм цього ж пiдприємства-6 рокiв. Пiсля перетворення з державного Незабудинського хлiбоприймального пiдприємства у 1998 роцi на вiдкрите акцiонерне товариство "Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство" Регiональним фондом державного майна УКРАЇНИ в Днiпропетровськiй областi був призначений головою правлiння ВАТ "Незабудинське ХПП". Загальними зборами товариства обирався головою правлiння. Останнiми загальними зборами товариства, на яких було прийнято рiшення перетворення акцiонерного товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Незабудинське ХПП" на приватне акцiонерне товариство "Незабудинське ХПП" та прийнято новий Статут, яким затверджено пасада керiвника-директор, був призначений на посаду директора ПРАТ "Незабудинське ХПП".(Протокол загальних зборiв № 2/2010 вiд 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи- 41 рiк. Змiн у посадовому складi за звiтний перiод не було. За сумiсництвом займає посаду директора комплексу Незабудинського ХПП, у орендаря СТОВ "АГРОС", мiсце знаходження комплексу: Днiпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вул. Привокзальна, 1., мiсце знаходження Орендаря- сiльськогосподарске

1)Посада Ревiзор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скаленко Лiдiя Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АК802145 10.11.2000 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** середня-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство. Економiст
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2010, 5 рокiв
9)Опис Посадова особа проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства i виконує рiшення вищого органу товариства. Винагород нi в якiй формi не отримувала. Змiн у персональному складi за звiтний перiод не вiдбувалось. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи- 15 рокiв. Займала посаду голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Незабудинське ХПП" 11 рокiв. 4 роки працює ревiзором емiтента. На посаду ревiзора обрана загальними зборами (Протокол №2/2010 вiд 10.09.2010р.) Працює в СТОВ "Агрос" на посадi бухгалтера комплексу Незабудинського ХПП, мiсце знаходження комплексу: Днiпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вул. Привокзальна, 1., мiсце знаходження Орендаря- сiльськогосподарске товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРОС", яке знаходиться за адресою:52461.Днiпропетровська область, Солонянський район, с.Кам'яне.. Сумiсництва не має.

1)Посада Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкiндель Вiктор Миколайович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ567562 04.04.1997 Бабушкiнське РВДМУУРВС у Днiпропетровськiй областi
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ фiрмв "Авiас-2000" директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2010, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом емiтента.З метою захисту iнтересiцв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагороди нi в якiй формi не отримує. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Змiн у персональному складi не було. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. На розкриття iншої iнформацiї згоди не надано.

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романенко Вiктор Григорович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ127619 11.12.2000 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** середня-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Незабудинське ХПП. Електромонтер.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2010, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства. З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагород нi в якiй формi не отримує. Змiн у персональному складi не вiдбувалося. Посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 4 роки. Працює на посадi енергетика в сiльськогосподарському товариствi "АГРОС", Днiпропетровська область, Солонянський район, с.Кам'яне.

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiєць Вiра Леонтiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ669489 27.06.1997 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
4)Рік народження** 1949
5)Освіта** середня-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ фiрма "Авiас-2000" Бухгалтер.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.09.2010, 5 рокiв
9)Опис Повноваження та обов'язки визначенi Статутом товариства.З метою захисту iнтересiв акцiонерiв здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу товариства. Винагороду нi в якiй формi не отримувала. Змiн у персональному складi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посапдовi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи 4 роки. Пенсiонерка.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.