Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Компанiєць Петро Павлович АК 556077 14.05.1999 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй Обл. 71828 4.67 71828 0 0 0
Ревiзор Скаленко Лiдiя Олександрiвна АК 802145 10.01.2000 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 2120 0.14 2120 0 0 0
Голова наглядової ради Шкiндель Вiктор Миколайович АЕ 567562 04.04.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УРВС у Днiпропетровськiй областi 372124 24.22 372124 0 0 0
Член наглядової ради Кущ Олексiй Єгорович АЕ 571392 30.05.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УРВС у Днiпропетровськiй областi 345728 22.5 345728 0 0 0
Член наглядової ради Кущ Олексiй Єгорович АЕ 571392 30.05.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УРВС у Днiпропетровськiй областi 345728 22.5 345728 0 0 0
Член наглядової ради Романенко Вiктор Григорович АМ 127619 11.12.2000 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 2000 0.13 2000 0 0 0
Член наглядової ради Шкуренко Наталiя Миколаївна АЕ 813137 09.09.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Шкуренко Наталiя Миколаївна АЕ 813137 09.09.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй областi 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Компианiєць Вiра Леонтiївна АЕ 669489 27.06.1997 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 3000 0.2 3000 0 0 0
Усього 796800 51.86 796800 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.