Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.01.2014
Кворум зборів** 70.22
Опис Позачерговi загальнi збори iнiцiювалися наглядовою радою . На позачергових загальних зборах розглядались такi питання: "Про передачу в якостi забезпечення зобов'язань по кредиту ТОВ "Авiас-2000" цiлiсний майновий комплекс за адресою: Днiпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вул.Привокзальна, буд.№1, а саме: комплекс споруд згiдно свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно та комплекс обладнання хлiбоприймального пiдприемства та млина. Пропозицiй щодо порядку денного не було. За результатами розгляду единого питання порядку денного прийняли рiшення: Передати в ПАТ "ПриватБанк" в якостi забезпечення зобов'язань по кредиту ТОВ "Авiас-2000" цiлiсний майновий комплекс за адресою: днiпропетровська область, Солонянський район, с-ще Незабудине, вул.Привокзальна, буд.1, а саме: комплекс споруд згiдно Свiдоцтва про право власностi на нерухоме майно серiя ЯЯЯ №330476, видане 25.10.2011р. Новомар'ївською сiльською радою на основi рiшення №3 вiд 21.09.2011р.,зареєстрованого 27.10.2011р. ТОВ "Абрiс", реєстрацiйний № 30408918, номер запису 6/11 в книзi 3 та будiвля вагової за адресою: Днiпропетровська область, Солонянський район, с-ще Незабудине, вул Привокзальна, буд.1-Б. Свiдоцтво про право власностi на нерухоме майно серiя ЯЯЯ №330475. видане 25.10.2011р. Новомар'ївською сiльською радою на основi рiшення № 9 вiд 21.09.2011р.. зареєстрованого 27.10.2011р. ТОВ "Абрiс", реєстрацiйний № 31203742, номер запису 7/14 в книзi № 3 та комплекс обладнання хлiбопри ймального пiдприємства та млина згiдно Додатка №1 до даного протокола зборiв №1/2014 вiд 10.01.2014р. та доручити пiдписання Договору-залога майнового комплексу ПРАТ "Незабудинське ХПП директору Компанiйцю Петру Павловичу. За дане рiшення проголосували 99,72 голосуючих акцiй. присутнiх на зборах.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 18.04.2014
Кворум зборів** 70.49
Опис На розгляд загальних зборiв товариства були винесенi такi питання: 1. Звiт директора ПрАТ "Незабудинське ХПП" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. 2.Звiт та висновки ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк. 3. Затвердження звiтiв за 2013 рiк та затвердження розподiлу прибутку. Пропозицiї щодо порядку денного загальних зборiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборiв,якi вiдбулися 18 квiтня 2014 року: 1.Звiт директора ПрАТ "Незабудинське ХПП" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк. Прийнято рiшення :Звiт затвердити. Рiшення прийнято 100% кiлькiстю голосуючих акцiй, зареєстрованих для участi у загальних зборах. 2.Звiт та висновки ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiст товариства за 2013рiк. Прийнято рiшення: Звiт та висновки затвердити. Рiшення прийнято 100% кiлькiстю голосуючих акцiй, зареєстрованих для участi у загальних зборах. 3. Затвердження звiтiв за 2013 рiк т а затвердження розподiлу прибутку. Прийнято рiшення: Звiти затвердженi. По результатам фiнансово-господарської дiяльностi товариство має збитки,тому розподiляти нiчого.Вирiшили: девiденди не нараховувати. Рiшення прийнято 100% кiлькiстю голосуючих акцiй, зареєстрованих для участi у загальних зборах.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.