Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 482.3 452 0 0 482.3 452
будівлі та споруди 434.8 408.8 0 0 434.8 408.8
машини та обладнання 42.7 40.2 0 0 42.7 40.2
транспортні засоби 4.5 2.7 0 0 4.5 2.7
інші 0.3 0.3 0 0 0.3 0.3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 482.3 452
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв становить 3718,9 тис.грн. Знос основних засобiв- 3266,9 тис.грн.. У тому числi: Первiсна вартiсть основних засобiв 3 групи- будiвлi та споруди - 2912,8 тис.грн. сума зносу -2504,0 тис.грн. Використовуються на 80,0%. Умови використання задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв 4 групи-машини та обладнання -631,4 тис.грн. сума зносу- 591.2 тис.грн. Використовуються на 82%. Умови використання задовiльнi. Технiчне обслуговування проводиться в межах графiка. В межсизонний перiод проводиться поточний ремонт за кошти орендаря. Первiсна вартiсть основних засобiв % групи-автотранспорт- 169,8 тис.грн. сума зносу-167,1 тис.грн..Використовуються на 97%.Проводиться постiйне технiчне обслуговування та поточнi ремонти орендарем.Всi основнi засоби переданi в оренду в комплексi. Ведеться постiйний контроль за їх використанням та утриманням. Первiсна вартiсть основних засобав 6 групи- 4,9 тис.грн. сума зносу-4,6 тис.грн..У звiтному роцi основнi засоби цiєї групи не використовувались.