Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 552.4 555.4
Статутний капітал (тис. грн.) 384.1 384.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 384.1 384.1
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004р) та П(С)БУ 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстрiв Финансiв України 31.03.1999р.№87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання- Поточнi зобов'язання- Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв- Доходи майбутнiх перiодiв.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв( 552,4тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (384.1 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам Законодавства України. Величина статутного капiталу вiдповiдає скоригованiй величинi статутного капiталу розрахованому на кiнець року.