Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство" за ЄДРПОУ 20205000
Територія 1225084502 за КОАТУУ 1225084502
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 68.20 за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 2
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: (05669) 94492


1. Баланс на 31.12.2014 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 482.3 452
- первісна вартість 1011 3718.9 3718.9
- знос 1012 ( 3236.6 ) ( 3266.9 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 482.3 452
II. Оборотні активи
Запаси 1100 18.8 18.2
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 66 90.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.1 1.9
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0.2
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 84.9 110.6
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 567.2 562.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 384.1 384.1
Додатковий капітал 1410 554 543.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -382.7 -375.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 555.4 552.4
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 3.6 2.3
розрахунками з бюджетом 1620 5.9 5.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 1.6 2.1
- зі страхування 1625 0.4 0.9
- з оплати праці 1630 1.9 1.9
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 11.8 10.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 567.2 562.6

Звіт про фінансові результати за 2014 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 141.3 138.9
Інші операційні доходи 2120 ( 2.9 ) ( 1.4 )
Інші доходи 2240 0 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 144.2 141.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 117.3 ) ( 119 )
Інші операційні витрати 2180 ( 27.8 ) ( 28.8 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 145.1 ) ( 147.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( 0.9 ) ( 5.9 )
Податок на прибуток 2300 ( 2.1 ) ( 2.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 3 8


Примітки до балансу Баланс складено згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва.
Примітки до звіту про фінансові результати Фiнансовий звiт складено згiдно П(С)БО 25.
Керівник Компанiєць П.П.
Головний бухгалтер Карач I.М.