Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  15.03.2019 11:56:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
Код за ЄДРПОУ:  20205000
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

 

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (код ЄДРПОУ 20205000, місцезнаходження: 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище Незабудине, вулиця Привокзальна, будинок 1 (надалі – Товариство).

2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: річні загальні збори акціонерів Товариства, відбудуться «19» квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: : 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище Незабудине, вулиця Привокзальна, будинок 1  (Приміщення контори).

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів  (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «19» квітня 2019 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «15» квітня 2019 року (станом на 24 годину).

5. Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1:

- «Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі 2 (двох) осіб, а саме:  Кулаковського Олександра Степановича   - головою лічильної комісії, та Берлізеву  Наталію  Михайлівну  - членом лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення усіх протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів, щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства»;

Питання №2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №2:

- «Обрати Компанієць Олександра Петровича  - головою річних загальних зборів акціонерів Товариства, а   Компанієць Віру Леонтівну  - секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства»;

Питання №3. Розгляд звіту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту .

Проект рішення з питання №3:

- «Затвердити звіт Директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів»;

Питання №4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.*

Проект рішення з питання №4:

- «Затвердити річний звіт ПРАТ "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП" за 2018 рік»;

Питання №5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №5:

- «  В зв’язку з відсутністю прибутку за звітний період пропонується покривати збитки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»;

Питання №6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №6:

- «Затвердити звіт ревізійної комісії ПРАТ " НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП " за 2018 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії ПРАТ " НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП " за 2018 рік»;

6. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://20205000.smida.gov.ua/.

7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою місцезнаходження Товариства, приймальня керівника, з 9-00 до 12-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), а в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальна особа: Головний бухгалтер Догонова Тетяна Андріївна, тел. для довідок: +38(050)419-85-15

8. Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:  Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 15.03.2019р. загальна кількість простих іменних акції становить 1536560 штук з них 1346852 прості іменні акції є голосуючими та 189708 прості  іменні акції є не голосуючими акціями.

9. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

10. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

11. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  (тис. грн.) 

 

Найменування показника 

період 

 

 

звітний 

2018 рік

попередній

2017 рік

 

 

Усього активів

2287,4

1510,9

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1007,2

1050,7

 

 

Запаси

88,7

96,5

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

1190,7

344,5

 

 

Гроші та їх еквіваленти

0,8

19,2

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(2228,0)

(1090,8)

 

 

Власний капітал

(1300,3)

(163,1)

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

384,1

384,1

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

3242,80

-

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

344,9

1674,0

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1137,2)

(711,2)

 

 

Середньорічна кількість акцій (шт.)

       1536560

1536560

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,7401 

-0,4629

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

  

Найменування посади

Директор

 

О.П.Компанієць

  

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

 

М.П.

 

15.03.2019

   

(дата)