Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.03.2015
Дата публікації 24.03.2015 13:44:58
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Незабудинське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт.Незабудине, вул.Привокзальна 1
Керівник* Компанієць Петро Павлович - Директор. Тел: 0566994492
E-mail* a2000hpp@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери! ПРАТ «Незабудинське хлібоприймальне підприємство» повідомляє, про проведення чергових Загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 27 квітня 2015 року об 11,00 годині за адресою:52420, селище Незабудине, вул.Привокзальна, 1, Солонянського району, Дніпропетровської обл. у приміщені контори. Порядок денний: 1.Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів. 2.Звіт директора ПРАТ «Незабудинське ХПП» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. 3.Звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік. 4.Затвердження звітів за 2014рік та затвердження розподілу прибутку. 5.Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради. 6.Про відкликання та обрання директора Товариства. 7. Про відкликання та обрання ревізора Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься 27 квітня 2015р. з 09години до 10години 30 хвилин за місцем проведення зборів. Реєстр акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 01 квітня 2015року. Для участі у Загальних зборах акціонерам-фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів ( фізичних чи юридичних осіб)– документи, які дають їм право участі у загальних зборах акціонерів відповідно до законодавства України та документ, що посвідчує особу. Телефон для довідок (05669) 94 4 92. 2.Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2014рік. (тис.грн.) Найменування показника період Звітний Попередній Усього активів 562,6 567,2 Основні засоби ( за залишковою вартістю) 482,3 452,0 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 18.2 18,8 Сумарна дебіторська заборгованість 92,2 66,1 Грошові кошти та їх еквіваленти 0.2 0.00 Власний капітал 552.4 555,4 Статутний капітал 384.1 384.1 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -375,3 -382,7 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 10,2 11,8 Чистий прибуток (збиток) -3.0 -8,0 Вартість чистих активів 552,4 555,4 Чисельність працівників 2 2 В період, до дати проведення загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного за адресою проведення загальних зборів . Довідки за телефоном: (05669) 94492. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного-директор Товариства Компанієць П.П. З повагою, Наглядова рада товариства.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Компанієць Петро Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2015
(дата)