Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.03.2016
Дата публікації 23.02.2016 14:05:54
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Незабудинське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,селище Незабудине, вул.Привокзальна 1
Керівник* Компанієць Петро Павлович - Директор. Тел: 0566994492
E-mail* a2000hpp@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                           Шановні акціонери!

ПРАТ «Незабудинське хлібоприймальне підприємство» (місцезнаходження – Україна, 52420, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вул.Привокзальна, 1, код ЄДРПОУ 20205000) повідомляє, про проведення  річних (чергових ) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (надалі - Товариство), які відбудуться  25 березня   2016 року об 11,00 годині за адресою: Україна, 52420,  Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вул.Привокзальна, 1 у приміщені контори.                           

      Реєстрація акціонерів  для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) буде проводитися  25 березня 2016р.  з  09:00  до 10:30 за місцевим часом за місцем  їх проведення .  Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт)

Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера-юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).                                           

    Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства  (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин 21  березня 2016 року).                                             Телефон для довідок (05669) 94 4 92.

                                          Порядок денний:

1.Про обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів.                                                                                                                                                   2.Звіт директора ПРАТ «Незабудинське ХПП» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

3.Звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік.

4.Затвердження річного звіту Товариства  за 2015рік .

5.Розподіл прибутку та збитків Товариства.

     Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів за адресою проведення Загальних зборів   у робочі дні з 08:30 до 16:00 в період з 21.02.2016р. до 24.03.2016р.  Довідки за телефоном: (05669) 94492.  Контактна особа – Карач Інна Михайлівна.

    Крім того, за адресою проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

 

    2.Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2015рік.  (тис.грн.)

                          Найменування показника

               період

Звітний

Попередній

Усього активів

558,9

562,6

Основні засоби ( за залишковою вартістю)

421,4

452,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

18.2

18,2

Сумарна дебіторська заборгованість

118,9

92,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

0.4

0.2

Власний капітал

547,1

552,4

Статутний капітал

384.1

384.1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-380,6

-375,3

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

11,8

10,2

Чистий прибуток (збиток)

0,2

-3,0

Вартість чистих активів

547,1

552,4

Чисельність працівників

2

2

                                                              

З повагою,

Директор ПРАТ «Незабудинське ХПП»                                                        П.П.Компанієць

                                                                    .

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Компанієць Петро Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.02.2016
(дата)