Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2017
Дата публікації 15.03.2017 15:04:07
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Незабудинське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,селище Незабудине, вул.Привокзальна 1
Керівник* Компанієць Петро Павлович - Директор. Тел: 0566994492
E-mail* a2000hpp@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

 Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Незабудинське ХПП»

ПрАТ «Незабудинське хлібоприймальне підприємство» повідомляє, що  чергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться  21  квітня   2017 року об 11.00 за адресою: селище Незабудине, вул.Привокзальна, 1, Солонянського району, Дніпропетровської обл. у приміщені контори.                            

                                                Порядок денний:                                                                          

 1.Звіт директора ПрАТ «Незабудинське ХПП» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

2.Звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік.

3.Затвердження звітів за 2016 рік та затвердження розподілу прибутку.

Реєстрація акціонерів з  9.30  до 10.30 за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам при собі мати паспорт, представникам акціонерів – доручення оформлене згідно чинного законодавства України.

  Телефон для довідок (05669) 94 4 92.

            2.Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.  (тис.грн.)

                          Найменування показника

               період

Звітний

Попередній

Усього активів

632,1

558,9

Основні засоби ( за залишковою вартістю)

392,3

421,4

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

15,9

18,2

Сумарна дебіторська заборгованість

219,0

118,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

4,6

0,5

Власний капітал

543,6

543,6

Статутний капітал

384.1

384.1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-379,6

-380,6

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

84,0

11,8

Чистий прибуток (збиток)

1,0

0,2

Вартість чистих активів

548,1

547,10

 

  Директор ПрАТ Незабудинське ХПП»                     П.П. Компанієць  

 

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Компанієць Петро Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2017
(дата)