Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2018
Дата публікації 20.03.2018 15:05:41
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Незабудинське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 52420, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,селище Незабудине, вул.Привокзальна 1
Керівник* Компанієць Петро Павлович - Директор. Тел: 0566994492
E-mail* a2000hpp@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код ЄДРПОУ 20205000, місцезнаходження: 52420, Дніпропетровська область, Солонянський район, селище Незабудине, вул. Привокзальна,1), (надалі - Товариство) повідомляє про проведення  річних (чергових)Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

 

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2018 року о 11:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: селище Незабудине, вул. Привокзальна  1, Солонянського району,  Дніпропетровської області у приміщенні контори.

Реєстрація  акціонерів  для участі у  Загальних зборах буде здійснюватись за місцем проведення зборів у день їх проведення з 9:00 до 10:45 год.

Для участі у Загальних зборах  акціонерам необхідно  мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів –  документ, який посвідчує особу і  довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів –

 17 квітня 2018року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний Загальних зборів акціонерів)

1.Про обрання робочих органів та порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.                                                                                                                                                  2.Звіт Директора ПРАТ «Незабудинське ХПП» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

3.Звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.

4.Затвердження річного звіту Товариства  за 2017 рік .

5.Розподіл прибутку та збитків Товариства.

 

Основні  показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.  (тис.грн.)

                          Найменування показника

               період

Звітний

Попередній

Усього активів

1 510,9

632,10

Основні засоби ( за залишковою вартістю)

1 050,7

392,3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

   96,5

  15,9

Сумарна дебіторська заборгованість

  344,5

219,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

19,2

   4,6

Власний капітал

(163,1)

548,1

Статутний капітал

384,1

384.1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(1 090,8)

(379,6)

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1 674,0

84,0

Чистий прибуток (збиток)

(711,2)

  1,0

Вартість чистих активів

(163,1)

548,1

Чисельність працівників

31

2

 

Акціонери Товариства  та їх повноважені представники можуть  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних  Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів акціонерів    у робочі дні з 8-00 до 17-00 годин за зверненням до Директора за  місцезнаходженням Товариства.

    Крім того, за адресою проведення Загальних зборів, акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Посадова  особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор ПРАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» - Компанієць П.П.

 

Телефон для довідок: (050)419-85-15                                                   ПРАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП»

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Компанієць Петро Павлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2018
(дата)