Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Компанiєць Олександр Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 52420 селище Незабудине Солонянського району Днiпропетровської областi вулиця Привокзальна,б.1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 20205000
5. Міжміський код та телефон, факс +380504198515 б/н
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.11.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 227(2980) "Бюлетень"Вiдомостi НКЦПФР" 27.11.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://20205000.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.11.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.10.2018 призначено Директор ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" 20205000 0.195241
Зміст інформації:
24.10.2018 р. припинено повноваження посадової особи - Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (надалi - Товариство) Компанiйця Олександра Петровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 0,195241 %. Припинення повноважень вiдбулось без прийняття рiшення уповноваженим органом Товариства, в порядку передбаченому п.п. 1) п.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» на пiдставi заяви про складення повноважень за власним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа займала посаду з 27.04.2015 р. На посаду особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.10.2018 р.) у зв’язку зi смертю було припинено повноваження Компанiйця Петра Павловича директора ПРАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП». Зазначену посаду займав з 27.04.2015 року. Його частка в статутному капiталi емiтента складає 4,674597%.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.10.2018 р.)Компанiєць Олександра Петровича було призначено на посаду директора ПРАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» з 24.10.2018р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Особу призначено на строк, визначений Статутом Товариства (5 рокiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останнi 5 рокiв обiймав посаду заступника директора ПРАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП». Його частка в статутному капiталi Емiтента складає 0,195241 %.