Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Компанiєць Петро Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 52420 селище Незабудине Привокзальна, 1
4. Код за ЄДРПОУ 20205000
5. Міжміський код та телефон, факс (05669) 94492 (05669) 94492
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 24.04.2015 27.04.2015 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Авiас-2000" 24994073 40.9356 0
Зміст інформації:
27 квiтня вiд ПАТ "Нацiональнiй депозитарiй України" було отримано Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 24 квiтня 2015 року, з якого вбачається змiна вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме змiна змiна вiдомостей щодо юридичної особи -Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрма "Авiас-2000", мiсцезнаходження якого: 49042, Аеропорт,42, м. Днiпропетровськ, Днiпропетровська область. Розмiр пакета акцiй, належного юридичнiй особi, до змiни складав 629000 шт. номiнальною вартiстю 157250,00 гривень, що становило 40,9356% статутного капiталу Товариства. Пiсля змiни розмiр пакету акцiй складає 0шт. номiнальною вартiстю 0,00 грн., що становить 0.00% статутного капiталу товариства.
2 24.04.2015 27.04.2015 Фiзична особа д/н 24.2179 43.8269
Зміст інформації:
27 квiтня 2015 року вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» Товариством було отримано Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 24 квiтня 2015року, з якого вбачається змiна вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме змiна вiдомостей щодо фiзичної особи . Розмiр пакету акцiй фiзичної особи до змiни складав 372124 шт. номiнальною вартiстю 93031,00 гривень, що становило 24,2179% статутного капiталу Товариства. Пiсля змiни розмiр пакету акцiй складає 673426шт. номiнальною вартiстю 168356 грн.50коп., що становить 43,8269% статутного капiталу Товариства.
3 24.04.2015 27.04.2015 Фiзична особа д/н 22.2002 43.8269
Зміст інформації:
27 квiтня 2015 року вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» Товариством було отримано Реєстр власникiв iменних цiнних паперiв, складений станом на 24 квiтня 2015року, з якого вбачається змiна вiдомостей про власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме змiна вiдомостей щодо фiзичної особи . Розмiр пакету акцiй фiзичної особи до змiни складав 345728 шт. номiнальною вартiстю 86432,00 гривень, що становило 22,5002% статутного капiталу Товариства. Пiсля змiни розмiр пакету акцiй складає 673426шт. номiнальною вартiстю 168356 грн.50коп., що становить 43,8269% статутного капiталу Товариства.