Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Компанiєць Петро Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Незабудинське хлiбоприймальне пiдприємство"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 52420 селище Незабудине Привокзальна, 1
4. Код за ЄДРПОУ 20205000
5. Міжміський код та телефон, факс (05669) 94492 (05669) 94492
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2015 припинено повноваження Директор Компанiєць Петро Павлович АК 556077
14.05.1999 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4.6746
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи - директора Компанiйця Петра Павловича. На посадi директора перебував з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 17 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 припинено повноваження Ревiзор Скаленко Лiдiя Олександрiвна АК 802145
10.01.2000 Солонянським РВ УМВС України в днiпропетровськiй областi
0.138
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи- ревiзора Скаленко Лiдiї Олександрiвни. На посадi ревiзора перебувала з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 припинено повноваження Голова наглядової ради Шкiндель Вiктор Миколайович АЕ 567562
04.04.1997 Бабушкiнський РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
43.8269
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – голови наглядової ради Шкiнделя Вiктора Миколайовича. На посадi голови наглядової ради перебував з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Кущ Олексiй Єгорович АЕ 571392
30.05.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
43.8269
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – члена наглядової ради Куща Олексiя Єгоровича. На посадi члена наглядової ради перебував з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Шкуренко Наталiя Миколаївна АЕ 813137
09.09.1997 Бабушкiнський РВДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi.
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – члена наглядової ради Шкуренко Наталiї Миколаївни. На посадi члена наглядової ради перебувала з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Романенко Вiктор Григорович АМ 127619
11.12.2000 Солонянський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.1302
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – члена наглядової ради Романенко Виктора Григоровича. На посадi члена наглядової ради перебувала з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 4 роки 7 мiсяцiв . Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Компанiєць Вiра Леонтiївна АЕ 669489
26.06.1997 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.1952
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – члена наглядової ради Компанiєць Вiри Леонтiївни. На посадi члена наглядової ради перебувала з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 обрано Директор Компанiєць Петро Павлович АК 556077
14.05.1999 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4.6746
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року обрано Компанiйця Петра Павловича на посаду директора термiном на 5 рокiв. Попередня посада, яку займав - директор товариства. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 17 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 обрано Ревiзор Скаленко Лiдiя Олександрiвна АК 802145
10.01.2000 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.138
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року обрано Скаленко Лiдiю Олександрiвну на посаду ревiзора термiном на 5 рокiв. Попередня посада, яку займала - ревiзор товариства. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 обрано Голова наглядової ради Шкiндель Вiктор Миколайович АЕ 567562
04.04.1997 Бабушкiнським РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
43.8269
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – голови наглядової ради Шкiнделя Вiктора Миколайовича. На посадi голови наглядової ради перебував з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 обрано Кущ Олексiй Єгорович Член наглядової ради АЕ 571392
30.05.1997 Бабушкiнським РВДМУ УРВС України в Днiпропетровськiй областi
43.8269
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – голови наглядової ради Шкiнделя Вiктора Миколайовича. На посадi голови наглядової ради перебував з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 обрано Член наглядової ради Шкуренко Наталiя Миколаївна АЕ 813137
09.09.1997 Бабушкiнським РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
0
Зміст інформації:
: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – члена наглядової ради Шкуренко Наталiї Миколаївни. На посадi члена наглядової ради перебувала з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 обрано Член наглядової ради Романенко Вiктор Григорович АМ 127619
09.12.2000 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi.
0.1302
Зміст інформації:
Змiст iнформацiї: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року припинено повноваження посадової особи – члена наглядової ради Романенко Виктора Григоровича. На посадi члена наглядової ради перебувала з 10.09.2010р. Загальний стаж керiвної роботи в товариствi 4 роки 7 мiсяцiв . Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2015 обрано Член наглядової ради Компанiєць Олександр Петрович АК 556078
14.05.1999 Солонянським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0.1953
Зміст інформації:
: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2015 ) 27.04.2015 року обрано Компанiйця Олександра Петровича на посаду члена наглядової ради термiном на 5 рокiв . Попередня посада, яку займав – замiсник директора СТОВ «АГРОС». Загальний стаж керiвної роботи 15 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має.